Alteon - 모델별 "FAN & Power Supply" Hot Swap 지원유무

 

ModelFANPSU
Alteon 4408
 (EOS, 지원종료)
XO
Alteon 4416
 (EOS, 지원종료)
XO
Alteon 4208OO
Alteon 4024XO
Alteon 4028OO
Alteon 5208OO
Alteon 5224XO
Alteon 5412XO
Alteon 5424OO
Alteon 5820OO
Alteon 6020XO
Alteon 6024OO
Alteon 6300OO
Alteon 6420XO
Alteon 7220 / 7612OO
Alteon 7100 / 7700OO
Alteon 8420XO


# Hot swap 불가장비의 경우 전원 종료 후 교체 가능

# Radware 유지보수 계약 장비에 한해 지원

# Radware 정책에 따라 Critical FAN 은 교체 가능하며, Non-Critical FAN 의 경우 소프트웨어 삭제지원